Tack till
Allmänna villkor
Artikel 1 - Förord

1.1 - Syftet med de allmänna villkoren är att inom dessa ramar definiera de användningsmetoder och -villkor för Webbplatsen som gäller både Ligaris och Användarna samt dessas rättigheter och skyldigheter.

1.2 - Användaren förklarar sig ha läst de allmänna villkoren och att han/hon skall följa dem till fullo.

1.3 - Användarna förklarar även att Ligaris har försett dem med all information och alla varningar som behövs för att använda Webbplatsen samt för att förstå eventuella konsekvenser.

Artikel 2 - Definitioner

2.1 Ligaris: franskt aktiebolag med ett kapital om 38 113 €, registrerat i Nanterres handels- och företagsregister under nummer 390 435 303 och med säte på adress 21 Blvd du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrike.

2.2 Allmänna villkor: detta dokument inklusive eventuella ändringar och tilläggsvillkor.

2.3 Webbplats: den webbplats/de webbplatser (inklusive eventuella ändringar och uppdateringar) som handhas av Ligaris vars Internetadress är: www.help-eu.com (och eventuella andra av Ligaris valda Internetadresser), samt övriga webbplatser som kan ersätta den/dessa enligt beslut av Ligaris.

2.4 Användare: alla besökare på Webbplatsen.

Artikel 3 - Godtagande av allmänna villkor för Webbplatsen

3.1 Användandet av Webbplatsen innebär villkorslöst godtagande av de allmänna villkoren och kan ej äga rum utan att dessa följs strikt.

3.2 Ligaris förbehåller sig rätten att när som helst ändra alla eller vissa allmänna villkor och/eller hela eller delar av Webbplatsen. Eventuella ändringar eller tillägg träder i kraft omedelbart när de läggs ut på nätet. Alla Användare anses ha godtagit detta om de går in på och använder Webbplatsen efter detta datum.

Artikel 4 - Tillgång till Webbplatsen - funktion - säkerhet

4.1 Det är upp till varje Användare att tillhandahålla och underhålla lämplig utrustning för att gå in på och använda Webbplatsen. Alla kostnader och avgifter för utrustning, kommunikation, telekommunikation och annat samt eventuellt erfordrat tillstånd som behövs för inkoppling och tillgång till Webbplatsen skall bäras av Användaren.

4.2 Vi rekommenderar att Användaren ställer in sin utrustning enligt följande specifikationer för optimal vy:
- Webbläsare: Microsoft Internet Explorer 5.x och senare versioner
- Skärmupplösning 800 x 600 bildpunkter
- 64 000 färger

4.3 Ligaris skall hålla Webbplatsen tillgänglig dygnet runt, sju dagar per vecka. Ligaris kan emellertid komma att utföra nödvändiga reparationer när som helst.

4.4 Ligaris ansvarar inte för sådana avbrott i tjänsten som beror på fel eller överbelastning i Internetinstallationerna vilka medför att dess server inte är tillgänglig.

Artikel 5 - Förklaringar - garantier - skadeståndsansvar

5.1 Ligaris ansvarar ej för direkt eller indirekt, materiell eller immateriell, skada som förorsakats av avbrott och/eller användande av Webbplatsen. Användaren ansvarar helt och hållet för sin uppkoppling till Webbplatsen.

5.2 Du godtar att följa alla gällande lagar och förordningar och särskilt dem som ingår i denna stadga.

Artikel 6 - Information och rekommendationer till Användaren

6.1 Den användarinformation och de användarrekommendationer som tillhandahålls på Webbplatsen eller per e-post är ämnade som upplysning.

6.2 Den information och de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen help-eu.com utgör varken direkt eller indirekt en medicinsk konsultation. Informationen och tjänsterna är under inga som helst omständigheter ämnade att ersätta en konsultation med, undersökning utförd av eller diagnos gjord av en läkare, och skall heller inte anses främja någon enskild läkemedelsbehandling.

6.3 Du får inte använda den information som tillhandahålls på webbplatsen help-eu.com för att ställa diagnos, besluta om vård eller för att börja eller sluta ta medicin utan föregående konsultation med en allmänläkare eller specialist.

6.4 Du inser att den information som tillhandahålls inte är fullständig eller uttömmande samt att informationen inte täcker alla olika symtom, läkemedelsbehandlingar eller vårdmöjligheter för tobaksberoende.

6.5 Ligaris garanterar dessutom under inga som helst omständigheter några som helst resultat som härrör sig från tillämpningen av den tillhandahållna informationen eller tjänsterna, särskilt från dem som gjorts tillgänglig av partners och genom länkar på Webbplatsen.

6.6 Eventuella resultat du får inom ramen för de olika erbjudna proven tillhandahålls enbart i upplysningssyfte och är inte ägnade att bedöma din nuvarande och/eller framtida hälsa. Omvänt är de inte heller ägnade att ifrågasätta din nuvarande hälsa.

6.7 Du inser därför att något skadeståndsansvar för Ligaris inte kan påtalas på basis av den information och de tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen och du godtar att du använder informationen och tjänsterna enbart på ditt eget ansvar, under din egen kontroll och enligt ditt eget val.

Artikel 7 - Användande och navigering på webbplatsen help-eu.com

7.1 Du har härmed blivit upplyst om att gällande lagar och förordningar är tillämpliga på Internet.

7.2 Den immateriella egendom samt patenträttigheterna som härrör till innehållet på webbplatsen help-eu.com ägs av företaget Ligaris. På denna grundval påminner vi dig om att inget omnämnande som berör existensen av rättigheter kan raderas och att all olovlig delvis eller fullständig reproduktion utgör en överträdelse.

Förordningarna gällande copyright och patenträttigheter såsom, och särskilt inkluderande, multimediaskapelser, programvara, texter, artiklar, fotografier, registrerade varumärken, databaser och bilder.

De fotografier som förekommer på denna webbplats har erhållits lagenligt från följande fotobyråer: © (kompletteras senare)

7.3 Du godtar att avhålla dig från att använda den tillhandahållna interaktiva tjänsten för att publicera smädliga, kränkande, nedsättande eller förnedrande meddelanden eller sådana som inte anknyter till ämnet.

7.4 Gällande förordningar som rör datorbedrägeri. Du skall avhålla dig från att försöka bryta dig in i automatiska processystem för data, att ändra eller ta ut, vare sig kvalitativt eller kvantitativt, Webbplatsens databaser i sin helhet eller delar därav. Du har härmed blivit upplyst om att dylika handlingar är straffbara.

Artikel 8 - Personliga uppgifter

8.1 Ligaris samlar in personliga uppgifter om Användaren inom ramen för användandet av denna webbplats. Dessa uppgifter är ämnade för Ligaris och skall förvaras av Ligaris. Enligt lagen nr. 78-17 om informationsteknologi, data och medborgerliga friheter av den 6 januari 1978, har alla Användare rätt att ta del av, ändra, korrigera och radera de uppgifter som rör dem.

8.2 Användaren kan utöva denna rättighet genom att kontakta Ligaris per post på adressen som givits i början av de allmänna villkoren, eller per e-post på adressen .

Artikel 9 - Hyperlänkar till help-eu.com

9.1 För att publicera en hyperlänk till Ligaris krävs förhandstillstånd från Webbplatsens webbansvarige ( ).

9.2 Ligaris ansvarar under inga som helst omständigheter för innehållet, uppgifterna, produkterna eller tjänsterna som erbjuds på de webbplatser som har hyperlänkar till webbplatsen help-eu.com.

Artikel 10 - Lösenordshantering

Du är ansvarig för att skydda ditt lösenord och därmed för eventuellt otillbörligt användande av det användarnamn och lösenord du blivit tilldelad för att kunna gå in på och använda de begränsade tjänsterna på www.help-eu.com.

Kontakta om du tappar bort eller blir bestulen på ditt lösenord och/eller användarnamn.

Du har härmed dessutom blivit upplyst om att du godtar att ditt abonnemang, ditt lösenord och ditt användarnamn raderas i den händelse att du under en period om 6 månader inte använder de tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen.

Artikel 11 - Erbjudna interaktiva tjänster

Enbart du är ansvarig för de uppgifter, meddelanden, bilder och allmänt taget för allt innehåll du publicerar genom interaktiva tjänster såsom, och i synnerhet, bloggar.

Ligaris kan delvis eller helt radera det innehåll du publicerar eller som sänds till dig genom de interaktiva tjänsterna om detta innehåll sannolikt kan anses bryta mot gällande lagar och förordningar eller mot godtagna standarder för gott uppförande.

Du medger att enbart du är ansvarig för det eventuella användandet av vilket som helst innehåll du publicerar och att Ligaris inte i någon som helst mån kontrollerar eller garanterar riktigheten, lagenligheten, kvaliteten eller tillförlitligheten av det innehåll som publiceras genom de interaktiva tjänster som ställs till förfogande på Webbplatsen.

Enbart du är ansvarig för de kontakter som uppstår genom de interaktiva tjänsterna på webbplatsen help-eu.com.

Artikel 12 - Allmänna föreskrifter

Ligaris förbehåller sig rätten att ändra föreskrifterna för denna stadga. Du godtar eventuella därmed gjorda ändringar genom att fortsätta använda och bläddra på webbplatsen help-eu.com.

Föreliggande stadga utgör helheten av avtalet mellan parterna. Inget standard- eller specifikt uttryck eller villkor från andra dokument kan anses utgöra en del av rättigheterna och skyldigheterna mellan Ligaris och Internetbesökarna.

Övriga föreskrifter i denna stadga förblir i kraft även om en eller flera andra av någon anledning visar sig vara ogiltig(-a).

Rättstvist på basis av olika tolkningar mellan rubriken och den klausul denna syftar till skall anses grundlös.

Föreliggande standardvillkor lyder under fransk lag vad form och innehåll beträffar.

Parterna godtar att försöka lösa eventuella tvister i godo före vidtagande av rättsliga åtgärder.

All korrespondens med webbansvarige skall äga rum på engelska.